Naam nal

01 banndiraaɓe faggudu hol yiyannde mon e ɓamtaare tuugnorde 02 holi yi a annde men e faggudu diiwaani yaŋkeeru 03 e holi yi a annde men faggu du falnde yaŋ kooru