Damugal faggudu ina udditanii denndaangal cokluɗo fewjideede peeje paytude e ɓamtaare. Gila e wuro haa e diiwaan haa arti e neɗɗo keeriiɗo ko wayi no puɗɗagol njulaagu walla ko renndaa woni société walla waylude woni transformation gawri e bayytinde geɗe nokkuuji mum en e yeeytude ɗum e feewjude no geɗe ɓamtaare duumiinde diiwaaniyankoore

والسلام