Politique / MAURITANIE Ended

  • Kadiata Malicky Diallo
    62% 219 / 351
  • Ibrahima M. Sarr
    37% 132 / 351